Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163693
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Odbudowa drogi gminnej nr 4235029 rel. Łownica- Łownica Kol-Słoptów na odcinku 1780 m Ważny od: 18/04/2005 do: 01/06/2005
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 60.000,00 EURO

Na roboty budowlane

 

SEKCJA I:                     Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, województwo Świętokrzyski tel(015)8691419, faks (015)8691754  Poczta elektroniczna ug@lipnik.asi.pl adresinternetowy www.lipnik.asi.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów; Smoliński Rafał 

 

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1                   

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1                   

I.4) Adres, pod który należy przesyłać oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1                                                                        
SEkcja II: przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Obdudowa drogi gminnej nr 4235029 relacji Łownica - Łownica Kol.- Słoptów na odcinku 1780 m 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Odbudowa drogi gminnej nr 4235029 w miejscowości Łownica na odcinku  1780 m  i szerokości x 5 m  wraz z poboczami z materiału kamiennego szerokości 2 x 0,75 m.

         

         

         

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Prace będą prowadzone w miejscowości  Łownica, w gminie Lipnik powiat Opatów, województwo Świętokrzyskie.

II.1.5) Nomenklatura

Główny przedmiot 45.23.31.40

dodatkowe przedmioty 45.23.32.20-7

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE    

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE    

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zakres robót obejmuje:

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych

Warstawa wiążąca z masy mineralno - bitumicznej asfalt  grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej. grubośc warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym wyrównanie z uzupełnieniem materiałem kamiennym gr 8 cm.

Odcinek długości 1780 m x 5m.

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

 60 dnia licząc od daty udzielenia zamówienia

 

 

SEkcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wymagane wadium

Zamawiający wymaga wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tys. zł)

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie artykułu 24 ust 1i 2, spełniają wymogi artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniaja warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone  oświadczenie i dokumenty określone w SIWZ.

          

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony                     

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

NIE DOTYCZY

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

NIE DOTYCZY

IV.2) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena 100 %

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do                 26/05/2005 (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) 30 zł

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

01/06/2005

Godzina 10:00

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

 60dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 01/06/2005 (dd/mm/rrrr)                 Godzina 10:30 (gg:mm)

Miejsce Urząd Gminy w Lipniku pok. nr 35

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE             

 

V.2) Data wysłania ogłoszenia 07/04/2005

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna