Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163650
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
SIWZ Odbudowa parkingu Ważny od: 20/07/2006 do: 21/08/2006
 

RG.341/ 8 /06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Odbudowa parkingu przy drodze gminnej w m. Włostów

I. Zamawiający

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik,  www.lipnik.pl,  ug@lipnik.asi.pl

w godz.  od poniedziałku do piątku od 7.15 - 15.15

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)            Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177  z p.zm.)

2)            Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645),

4)            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U z dnia 8 czerwca, 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

5)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz. 2072,

6)            Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  Odbudowa  parkingu przy grodze gminnej w m. Włostów

Zakres prac odejmuje

ręczne wykonanie koryt o głębokości 30 cm w ilości 396 m2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  w ilości 396 m2

Warstwa kruszywa łamanego dolna; gr. warstwy po zagęszcz. 15 cm w ilości 352 m2

 

NAWIERZCHNIA PARKINGU

Krawężniki betonowe wystające o wym. 12 x 25, ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa w ilości 227 m

Kostka brukowa betonowa gr 6 cm układ na podsypce cement – piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 66 m2

Warstwa ścieralna z mieszanka miner.- bitum. Asfalt. Gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 352 m2

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: przedmiarami robót, specyfikacją techniczną

IV. Części zamówienia -  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VI. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia  Wymagany termin wykonania zamówienia:   30.09.2006 r. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)            posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna