Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163688
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Odbudowa drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki -Wesołówka Ważny od: 27/04/2005 do: 14/06/2005
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 60.000,00 EURO

Na roboty budowlane

 

SEKCJA I:                     Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, województwo Świętokrzyski tel(015)8691419, faks (015)8691754  Poczta elektroniczna ug@lipnik.asi.pl adresinternetowy www.lipnik.asi.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów; Smoliński Rafał 

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 

I.4) Adres, pod który należy przesyłać oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1                      

 

SEkcja II: przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Odbudowa drogi gminnej nr 001420 T  Gołębiów Szlachecki -Wesołówka w miejscowośći Międzygórz na odcinku 1400m

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Odbudowa drogi gminnej nr 001420 T  Gołębiów Szlachecki -Wesołówka w miejscowośći Międzygórz na odcinku 1400 m i szerokości 4 mb wraz z poboczami 0,5 m z kruszywa kamiennego.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Prace będą prowadzone w miejscowości  Międzygórz, w gminie Lipnik powiat Opatów, województwo Świętokrzyskie.

II.1.5) Nomenklatura

45.23.31.40

 45. 23 .32.20- 7

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE        

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zakres robót obejmuje:

Podbudowa: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie grubości 20 cm

Wyrównanie podbudowy miesznaką mineralno - bitumiczną grubości 2 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej. grubośc warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym wyrównanie z uzupełnieniem materiałem kamiennym gr 8 cm

Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 60 cm o długości 7,5 m

ścianki czołowe w ilości 2 szt. 

Odcinek długości 1400 m x 4m.

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

60 licząc od daty udzielenia zamówienia

 

SEkcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wymagane wadium

Zamawiający wymaga wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tys. zł)

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie artykułu 24 ust 1i 2, spełniają wymogi artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniaja warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone  oświadczenie i dokumenty określone w SIWZ.

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony                     

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia

Nie dotyczy

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Nie dotyczy

IV.2) Kryteria oceny ofert

      Najniższa cena

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do                 08/06/2005

Cena (o ile dotyczy) 30 zł

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

14/06/2005

Godzina 10:00

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

60dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 14/06/2005 (dd/mm/rrrr)                 Godzina 10:30 (gg:mm)

Miejsce Urząd Gminy w Lipniku pok. nr 35

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE         

V.2) Data wysłania ogłoszenia        19/04/2005

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna