Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163658
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg nieograniczony"Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipnik" Ważny od: 09/05/2006 do: 21/06/2006
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Lipnik: rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipniki

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Lipnik, 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691419, fax 015 8691754, e-mail: ug@lipniki.asi.pl, www.lipniki.asi.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipniki.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa budynku OSP w Lipniku o poddasze użytkowe, wykonanie nowego stropu, ścian, zmiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu i ociepleniem budynku, wewnętrzna instalację centralnego ogrzewania, wodociągową kanalizacją.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Prace będą prowadzone w miejscowości: Lipnik, gminie Lipnik, powiat Opatów, województwo Świętokrzyskie.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.21.61.21, 45.21.61.10.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zakres robót obejmuje:

Rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku.

Zakres robót będzie polegał na:

Wykonaniu robót rozbiórkowych więźby dachowej, pokrycia dachowego z eternitu, szczytów i przybudówki i istniejącego budynku.

Wykonaniu robót budowlano montażowych - podbicie ław fundamentowych istniejącego budynkum dobudowa nowej klatki schodowej, żelbetowej ze ścianami zewnętrznymi.

Wzmocnienie stropu, wykonanie nowej więźby dachowej wraz z przykryciem i ociepleniem budynku. Roboty wykończeniowe tj. tynki wewnętrzne, posadzki.

Roboty instalacji elektrycznej, odgromowej, wod-kan., gazowej, centralnego ogrzewania.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

Materiał w całości zabezpiecza wykonawca.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 20.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: Zamawiający wymaga wadium w wysokości 10 000,00 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie artykułu 24 ust. 1 i 2, spełniają wymogi artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 15.06.2006, cena - 50 zł.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.06.2006 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: do 22.08.2006; liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 21.06.2006, godzina 10:30, Urząd Gminy w Lipniku, pok. nr. 35.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 28.04.2006.

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna