Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163718
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg nieograniczony powyżej 60 tys. euro na Modernizacja drogi gminnej nr 4235033 Słoptów Kurów Ważny od: 13/09/2004 do: 11/10/2004
   

RG.I 340/9/04


Lipnik , 2004-09-01OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia:

Modernizacja drogi gminnej nr 4235033 Słoptów Kurów


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Lipnik 20

Ulica - --------

27-540 Lipnik ,

www.lipnik@asi.pl

E-mail ug@lipnik.asi.pl

Godz. pracy urzędu 7.15 - 15.15


2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony


3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20 zł


4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Modernizacja drogi gminnej nr 4235033 w miejscowości Kurów na odcinku 1394,88 m i szerokości x 4 m wraz z poboczami z materiału kamiennego szerokości 2 x 0,5 m.Zakres robót obejmuje:

Roboty ziemne: wykopy wykonane koparkami podsiębiernymi w ilości 39,62 m3, Nasypy wykonane koparkami w ilości 9,92 m2, zagęszczenie nasypu w ilości 9,92 m3

Mechanichne profilowanie i zagęszczenie podłoża w ilości 5763,6 m2

Ułożenie przepustu o średnicy 500 mm długości 6 m na ławie grubości 25 cm z kamienia w ilości 1,2 m3 wraz z ściankami czołowymi w ilości 2 szt.

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kaminennym sortowanym podbudowa z kruszywa kamiennego grubości 20 cm po zagęszczeniu

Warstawa profilująca z masy mineralno - asfaltowej grubości po zagęszczeniu 4 cm

Warstwa ścieralna z masy mineralno - asfaltowej. grubośc warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Montaż znaków pionowych w ilości 3 szt.

Uzupełnienie poboczy matereiałem kamiennm grubości 15 cm w ilości 209,24 m3

Wjazdy na posesje inwidualne z tłucznia kamiennego dr 15 cm po zagęszczeniu wraz z pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową w ilości 216 m2

Prace elektryczne - Słupy przelotowe linii zostaną wyposażone w zawieszenie bezpieczne przewodów tj. zawieszenie z przewodem zabezpieczającym mocowanym do tego samego izolatora na 7 słupach

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częsciowych


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia: 20.11.2004 r


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena = 100 %


cena oferty badanej / cene oferty z najtańszej x 100


8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga |

---------------------------------------------------------------------------

|cena |100 |

---------------------------------------------------------------------------10) miejsce i termin składania ofert:

[o] w siedzibie zamawiającego

Gmina Lipnik 20

Ulica - --------

27-540 Lipnik ,

pok. nr 23

do dnia 2004-10-11 do godz. 10:0011) termin związania ofertą

okres 60, tj. do dnia 2004-12-09
____________________________________

Gmina Lipnik

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna