Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163637
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o przetargu "Rozbudowa budynku OSP w Lipniku - adaptacja części pomieszczeń dla celów kulturalno-oświatowych" Ważny od: 19/08/2006 do: 11/09/2006
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Lipnik: rozbudowa budynku OSP w Lipniku - adaptacja części pomieszczeń dla celów kulturalno-oświatowych

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Lipnik, do kontaktów: Bańcer Jerzy, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, fax 015 8691754, e-mail: inwestycje@lipnik.asi.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.lipnik.asi.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa budynku OSP w Lipniku - adaptacja części pomieszczeń dla celów kulturalno-oświatowych.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Lipnik.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa budynku OSP w Lipniku - adaptacja części pomieszczeń dla celów kulturalno - oświatowych

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ i Specyfikacji Technicznej

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.21.61.21, 45.21.61.10.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Zakres robót obejmuje:

Rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku i adaptacje części pomieszczeń do celów kulturalno-oświatowych.

Zakres robót będzie polegał na:

Wykonaniu robót rozbiórkowych więźby dachowej, pokrycia dachowego z eternitu, szczytów i przybudówki i istniejącego budynku.

Wykonaniu robót budowlano montażowych - podbicie ław fundamentowych istniejącego budynku dobudowa nowej klatki schodowej, żelbetowej ze ścianami zewnętrznymi.

Wzmocnienie stropu, wykonanie nowej więźby dachowej wraz z przykryciem i ociepleniem budynku. Roboty wykończeniowe tj. tynki wewnętrzne, posadzki.

Roboty instalacji elektrycznej, odgromowej, wod-kan., gazowej, centralnego ogrzewania.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

Materiał w całości zabezpiecza Wykonawca

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 31.07.2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wadium w wysokości 10 000,00 zł wniesione zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./ oraz w SIWZ;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./;

- załącza do oferty wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty;

- zaakceptują istotne postanowienia umowy

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie oparta na załączonych przez Wykonawcę dokumentach

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipnik.asi.pl.

Opłata:

Warunki i sposób płatności: gotówka, przelew lub za zaliczeniem pocztowym.

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2006 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: 11.10.2006; okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 11.09.2006, godzina 10:30, siedziba Zamawiającego pok. nr 35.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; Projekt współfinansowany z Programu operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

2) Informacje dodatkowe: ----

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna