Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163657
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Lipniku. Ważny od: 12/05/2006 do: 29/05/2006
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nr RG.I.341/7/06

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik

www.lipnik.pl,    ug@lipnik.asi.pl

Godziny urzędowania 7.15 – 15.15

ogłasza przetarg nieograniczony

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Lipniku

 

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można pobrać osobiście w pok. Nr 23 lub za zaliczeniem pocztowym  za kwotę 10 zł brutto.

Opis przedmiotu zamówienia:

- rozbiórka istniejącego pokrycia z papy,

- rozbiórka obróbek blacharskich rynien i rur spustowych,

- dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

- wykonanie obróbek blacharskich kominów,pasów podrynnowych, murków ogniowych, wywiewek kanalizacyjnych i włazów,

- montaż rynien i rur spustowych, montaż murłaty do umocowania rynien dachowych,

- uzupełnienie tynków zewnętrznych

Materiał w całości zabezpiecza wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia 31.08.2006r.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art.24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o załączone oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena koszt 100%

miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

Gmina Lipnik 27 – 540 Lipnik, Pokój nr 23

do dnia 29.05.2006r. do godz. 10.00

termin związania z ofertą  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Lipnik dnia 12.05.2006 r.

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna