Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163641
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
"Ogłoszenie Dowóz i odwóz dzieci do (ze) szkół na terenie gminy Lipnik w roku szkolnym 2006/2007" Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
 

Dowóz i odwóz dzieci do (ze) szkół na terenie gminy Lipnik w roku szkolnym 2006/2007

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku

z siedzibą:

Lipnik 20

27 – 540 Lipnik

pok. 6 i 7

tel. (15) 869 - 14 - 20; fax. (15) 869 - 14 - 20

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie  przekraczającej wyrażonej

w złotych rówartości kwoty 60 000 euro na wykonanie zadania:

DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI DO (ZE) SZKÓŁ NA TERENIE GMINY LIPNIK W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 R.

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 60113100 - 4

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 6 w godz. 7.15 – 15.15

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lipnik.asi.pl

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Małgorzata Pietrusińska,

Tel.: (15) 8691420

 

Termin wykonania zamówienia od 01.09.2006 do 22.06.2007 r.

Termin składania ofert: 17.08.2006 r. do godz. 10.45 w pokoju Nr 6.

Otwarcie ofert: 17.08.2006 r. o godz. 11.00, pok. Nr 35.

 

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności wymienionych w art. 24 oraz spełniający warunki wynikające z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

cena za całość zamówienia - 100%

 

Termin związania ofertą - 30 dni

 

Lipnik, 04.08.2006 r.                                                                                          

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna