Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163648
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
SIWZ Odmulenie- oczyszczenie stawu w Usarzowie Ważny od: 24/07/2006 do: 08/08/2006
 

RG.341/ 9 /06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Odmulenie - oczyszczenie stawu w Usarzowie

I. Zamawiający

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik,  www.lipnik.pl,  ug@lipnik.asi.pl

w godz.  od poniedziałku do piątku od 7.15 - 15.15

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest  Odmulenie - oczyszczenie stawu w Usarzowie

Zakres prac odejmuje

Wykopy wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m3  bez transportu urobku grunt kat. III w ilości 990 m3

Wykopy wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m3  z transportem  urobku na odległość do 1 km grunt kat III w ilości 2310 m3

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 KW kat gruntu III  w ilości 1306 m2

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót

 Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: przedmiarami robót, specyfikacją techniczną

IV. Części zamówienia -  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VI. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

 Wymagany termin wykonania zamówienia:   10.10.2006 r. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)    posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów

wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków       

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniajej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu cenjest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

formularz ofertowy

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna