Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163659
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg nieograniczony "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Łownica, Włostów, Słoptów, Leszczków, Ublinek" Ważny od: 09/05/2006 do: 21/06/2006
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Lipnik: przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Łownica, Włostów, Słoptów, Leszczków, Ublinek

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Lipnik, do kontaktów: Smoliński Rafał, Kazimiera Konecka, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691419, fax 015 8691754, e-mail: ug@lipnik.asi.pl, www.lipnik.asi.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Łownica, Włostów, Słoptów, Leszczków, Ublinek.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Łownica, Włostów, Słoptów, Leszczków, Ublinek

Zadanie 1 "Przebudowa drogi gminnej nr 001448 T Łownica - Grabina w m. Łownica"

Odcinek długości 310 m.b. i szerokości 3,5 m.

Zadanie 2 "Przebudowa dróg gminnych we Włostowie o łącznej długości 428 m.b."

Zadanie 3 "Przebudowa drogi gminnej nr 001452 T Słoptów - Kurów"

Odcinek długości 270 mb i szerokości 4m.b.

Zadanie 4 "Przebudowa drogi gminnej nr 001433 T Żurawiki - Gozdawa w m. Leszczków"

Odcinek długości 150 mb i szerokości 5 m.b .

Zadanie 5 "Przebudowa drogi gminnej nr 001442 T Ublinek - Bartłomiejów w m. Ublinek"

Odcinek długości 270 mb i szerokości 4 m.b..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Prace będą prowadzone w miejscowościach: Łownica, Włostów, Słoptów, Leszczków, Ublinek w gminie Lipnik powiat Opatów, województwo świętokrzyskie.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.23.31.40, 45.23.32.20.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zakres robót obejmuje:

Zadanie 1; Przebudowa drogi gminnej nr 001448 T Łownica - Grabina w m. Łownica

Odcinek długości 310 m.b. i szerokości 3,5 m.

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczonym mech. gr. 20 cm w ilości 217 m sześc.. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną 50 kg/cm kw. w ilości 54,2 ton. Nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej grubość po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 1085 m kw.. Ręczne ścienienie poboczy grubość ścienienia do 10 cm na powierzchni 310 m kw.

Zadanie 2 "Przebudowa dróg gminnych we Włostowie o łącznej długości 428 m.b."

Koryta wykonane na całej szerokości jezdni, głębokość koryta 30 cm na powierzchni 240 m kw.. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm na powierzchni 240 m kw., podbudowy z kruszyw łamanych dolna ;gr warstwy po zageszcz. 15 cm na powierzchni 240 m kw., podbudowy z kruszyw łamanych górna ; gr warstwy po zageszcz. 10 cm na powierzchni 240 m kw., wyrównanie istniejącej warstwy tłuczniem kamiennym sortowanym; zagęszczenie mech. gr.20 cm w ilości 214,3 m sześc., wyrównanie istnej. podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna 50 kg/m kw. w ilości 66,7 ton, nawierzchnie z mieszanek miner. - bitum. gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm na powierzchni 1434 m kw.

Zadanie 3 "Przebudowa drogi gminnej nr 001452 T Słoptów - Kurów" Odcinek długości 270 m.b. i szerokości 4m.b.

koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokość koryta 30 cm na powierzchni 70 m kw., warstwy odsączające z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 70 m kw., podbudowy z kruszyw łamanych warstwa kruszywa łamanego dolna ;gr. warstwy po zageszcz. 10 cm na powierzchni 70 m kw., wyrównanie istniejącej warstwy tłuczniem kamiennym wyrównanie tłuczniem sortowanym; zagęszczenie mech. gr.20 cm w ilości 223,2 m sześc., wyrównanie istnej. podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna 50 kg/m kw. w ilości 55,8 ton, nawierzchnie z mieszanek miner. - bitum. gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1116 m kw., ścinanie poboczy ręcznie gr. warstwy ścinania do 10 cm na powierzchni 270 m kw.

Zadanie 4 "Przebudowa drogi gminnej nr 001433 T Żurawiki - Gozdawa w m. Leszczków"

Odcinek długości 150 m.b. i szerokości 5 m.b.

Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 30 cm na powierzchni 750 m kw. Warstwa odsączająca z piasku grubości 20 cm na powierzchni 750 m kw., podbudowy z kruszyw łamanych dolna; gr .warstwy po zageszcz. 15 cm na powierzchni 750 m kw., podbudowy z kruszyw łamanych górna; gr. warstwy po zageszcz. 10 cm na powierzchni 750 m kw., warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumiczna grubości 4 cm na powierzchni 750 m kw., nawierzchnie z mieszanek miner. - bitum. gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 750 m kw., Plantowanie poboczy z umocnieniem mieszanka min bit. gr 4 cm w ilości 720 m sześc.

Zadanie 5 "Przebudowa drogi gminnej nr 001442 T Ublinek - Bartłomiejów w m. Ublinek"

Odcinek długości 270 m.b. i szerokości 4 m.b.

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczonym mech. gr. 20 cm w ilości 216 m sześc.,Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną 50 kg/cm kw. w ilości 54 ton, Nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej grubość po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 1080 m kw.

Przepusty rurowe pod korona drogi żelbetonowe o średnicy 60 cm długości 7,5 m

Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm w ilości 1,3 m sześc.

Ręczne ścienienie poboczy grubość ścienienia do 10 cm na powierzchni 270 m kw.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w dniach: 60;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: Zamawiający wymaga wadium w wysokości 10 000,00 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie artykułu 24 ust 1i 2, spełniają wymogi artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełnienia warunków będzie się odbywała w oparciu o załączone oświadczenia i zaświadczenia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 16.06.2006, cena - 50 zł.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.06.2006 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 21.06.2006, godzina 11:00, Urząd Gminy w Lipniku pok. nr 35.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 28.04.2006.

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna