Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163623
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Remont chodnika w Lipniku Ważny od: 30/03/2007 do: 11/04/2007
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Nr RG.I.341/ 5 /07

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik

www.lipnik.pl ,   ug@lipnik.asi.pl

Godziny urzędowania 7.15 - 15.15

ogłasza przetarg nieograniczony

 

Remont chodnika w Lipniku

 

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienie można pobrać osobiście w pok.nr 23 lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 10,00zł

SIWZ jest dostępna na stronie www.lipnik.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

 Remont chodnika w Lipniku odcinek długości 168 m szer 2 m 

 

Kod CPV 45.23.31.61-1 ścieżki piesze 45.23.32.222-1 Roboty w zakresie chodników

Materiał w całości zabezpiecza Wykonawca

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia: 15.06.2007 r.

W  przetargu  mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone  oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena koszt 100%

miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego

Gmina Lipnik 27-540 Lipnik, Pokój nr 23

do dnia 2007 – 04 - 11        do godz. 10.00

termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

- informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony

- internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów  - nie dotyczy

- informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy

 

Lipnik dnia   30.03.2007 r.         

                                                                                                          

 

 

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna