Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163721
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
ZGK w Lipniku ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont pokrycia dachowego na budynku Stacji Pomp i Uzdatniania na Ujęciu Wody we Włostowie Ważny od: 19/08/2004 do: 06/09/2004
   

OGŁOSZENIE


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w LIPNIKU

27-540 Lipnik 20

tel. (015) 869 1519

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont pokrycia dachowego na budynku Stacji Pomp i Uzdatniania na Ujęciu Wody we Włostowie


Specyfikację istotnych warunków w/w zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Gminy w Lipniku, pokój nr. 15/16


Zakres robót obejmował będzie:

Rozbiórkę istniejących obróbek blacharskich,położenie więźby drewnianej,pokrycie blachą trapezową dwustronnie powlekaną, o grubości 0,7 mm,rozbiórkę gzymsu podrynnowego, tynkowanie i obłożenie blachą trapezową w kolorze pokrycia dachowego,rozbiórka orynnowania blaszanego ,montaż orynnowania PCV,sprawdzenie, ewentualna naprawa i pomiary instalacji odgromowej.

Nie przewiduje się składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 15.10.2004 r

W przetargu mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100%

Koperty z ofertami zaklejone i opieczętowane należy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku (budynek Urzędu Gminy) w pokoju Nr 15 do dnia 06.09.2004 r. do godz. 9.00,termin otwarcia ofert dnia 06.09.2004 r., godz. 9.15

Do bezpośredniego kontaktowania się w powyższej sprawie upoważniony jest Pan Paradowski Grzegorz, tel.(015)8691519 pok. nr 15 w godzinach pracy Zakładu tj.od 7.15 do 15.15

Termin związania ofertą wynosi 30 dni,od momentu otwarcia ofert.

----------------------------------------------------------------------------


Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku

27-540 Lipnik 20

NIP. 863-12-35-834

tel/fax 015-8691519 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna