Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163523
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2011 dotyczy projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Lipnik” Ważny od: 07/04/2011 do: 13/04/2011
 

logo

Lipnik, dn. 07.04.2011 r.

Znak: Or-II. 271.1.2011

 

Gmina Lipnik                                                                                 

Lipnik 20

27-540 Lipnik

Tel:  (15) 869 14 19

Faks (15) 869 17 54

www.lipnik.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2011

dotyczy projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Lipnik”

Łączna wartość zamówienia we wszystkich blokach niniejszego projektu, została oszacowana na kwotę poniżej 14 tysięcy euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych – tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), przy udzielaniu niniejszego zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy udzielanie niniejszego zamówienia nie stosuje się tej ustawy oraz procedur w niej określonych.  

1.            ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lipnik, Lipnik 20,

27- 540 Lipnik,

woj. świętokrzyskie,

tel.: (15) 8691410, 8691419,

faks (15) 869 17 54

www.lipnik.pl

2.            TRYB POSTĘPOWANIA

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej wartości 14 000 euro netto realizowane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 92/2008 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2008 r.

3.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-26-305/10 pt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipnik” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmującą przeprowadzenie zajęć edukacyjnych według poniższego zestawienia:

cześć nr 1 - Szkoła Podstawowa w Lipniku, Lipnik 23, 27 - 540 Lipnik:

1.    zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 120 godzin w ciągu 3 semestrów (2 grupy po 8 osób w grupie, 30 godz. w semestrze dla grupy, rok szkolny 2010/2011 – 1 semestr i 2011/2012 – 2 semestry) 

cześć nr 2 - Szkoła Podstawowa w Lipniku, Lipnik 23, 27 - 540 Lipnik:

2.    zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych -  120 godzin w ciągu trzech semestrów (2 grupy uczniów po 10 osób, 30 godz. w semestrze dla grupy, rok szkolny: 2010/2011 – 1 semestr i 2011/2012 – 2 semestry) 

cześć nr 3 - Szkoła Podstawowa w Lipniku, Lipnik 23, 27 - 540 Lipnik:

3.    zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 240 godzin w ciągu 3 semestrów (4 grupy po 2/3 osoby w grupie, 30 godzin w semestrze dla grupy, rok szkolny: 2010/2011 – 1semetr i 2011/2012 – 2 semestry)

cześć nr 4 - Szkoła Podstawowa w Lipniku, Lipnik 23, 27 - 540 Lipnik:

4.    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych matematycznie ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych – 120 godzin w ciągu 3 semestrów (2 grupy po 8/9 osób w grupie, 30 godzin w semestrze dla grupy, rok szkolny: 2010/2011 – 1 semestr i 2011/2012 – 2 semestry)

cześć nr 5 – Szkoła Podstawowa we Włostowie, Włostów 1, 27 - 545 Włostów:

5.    zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 60 godzin w ciągu 4 semestrów (1 grupa, 30 godzin w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2011/2012 i 30 godzin w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2012/2013)

cześć nr 6 – Szkoła Podstawowa we Włostowie, Włostów 1, 27 – 545 Włostów:

6.    zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 60 godzin w ciągu 4 semestrów (1 grupa, 30 godzin w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2011/2012 i 30 godzin w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2012/2013)

cześć nr 7 – Szkoła Podstawowa we Włostowie, Włostów 1, 27 – 545 Włostów:

7.    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie - przyrodniczo – 60 godzin w ciągu 4 semestrów ( 1 grupa, 30 godzin w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2011/2012 i 30 godzin w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2012/2013)

3.1  Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE

3.2  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

3.3  Zamawiając dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4.            TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie terminu realizacji zamówienia:  28.06.2013 r.

Miejscem realizacji zamówienia są siedziby Szkół Podstawowych właściwe dla realizacji danej części zamówienia.

5.            WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia:

1)        Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego lub pedagogiki opiekuńczej z rewalidacją lub edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, dającym kwalifikacje do nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz doświadczenie zawodowe.

2)        Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego lub pedagogiki opiekuńczej z rewalidacją lub edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, dającym kwalifikacje do nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz doświadczenie zawodowe.

3)        Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – wykonawca usługi powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z logopedią szkolną lub pedagogiki wczesnoszkolnej z podstawami logopedii lub studia podyplomowe w zakresie logopedii.

4)        Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych matematycznie ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego dającym kwalifikacje do nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz doświadczenie zawodowe.

5)        Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie - przyrodniczo – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowanie pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz doświadczenie zawodowe.

6.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - załącznik nr 1

1.         Oferta powinna zawierać:

a)      posiadać datę sporządzenia;

b)      wymagane wykształcenie oferenta – udokumentowane;

c)      zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i numer NIP;

d)      określać cenę za wykonane usługi;

e)      oferta powinna być dostarczona w szczelnie zamkniętej kopercie,

f)       strony oferty powinny być ponumerowane.

2.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

3.       W przypadku składania oferty na kilka części, wykonawca składa wypełniony formularz oferty odrębnie dla każdej części zamówienia.

4.       Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

5.       Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę

6.       Kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”.

7.       Koszty związane z przygotowanie oferty ponosi składający ofertę.

7.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.         Oferty należy składać do dnia 2011 -04-12 do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Lipniku

Lipnik 20

27 – 540 Lipnik

pok. nr 19

2.         Oferty zostaną otwarte dnia 2011-04-12 o godz. 14.15. w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Lipniku

Lipnik 20

27 – 540 Lipnik

pok. nr 35  

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

8.            KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1.         W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wyrażoną w polskich złotych.

2.         Głównym kryterium oceny ofert jest spełnienie wymagań i cena.  

9.            OSOBY UPRAWIONE DO KONTAKTOWANAI SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

Małgorzata Pietrusińska – inspektor ds. oświatowych

w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.15 – 15.15

Urząd Gminy w Lipniku

Lipnik 20

27 – 540 Lipnik  

10.       DODATKOWE INFORMACJE

1.         Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty tylko i wyłącznie Wykonawcę, który spełnił stawiane wymogi i złożył ofertę z najniższą ceną brutto.

2.         Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

11.           ZAŁĄCZNIKI

1.     Wzór formularza ofertowego
 

                                                                                                          Wójt Gminy Lipnik

                                                                                                                 Józef Bulira

                                                                                                    Kierownik Zamawiającego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1.2011 - usługa edukacyjna

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna