Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163630
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ważny od: 04/10/2006 do: 12/10/2006
 

RG.I.341/ 13 /06

                                                                                                          Lipnik, 2006-10-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Przebudowa drogi gminnej nr 001433 T Żurawniki – Gozdawa  w m. Leszczków”

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2  Pzp Gmina Lipnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik

www.lipnik.asi.pl

ug@lipnik.asi.pl

7.15 - 15.15

2) Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej  60 000 euro

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipnik.asi.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście lub za zaliczeniem pocztowym za cenę 10 zł .

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres robót obejmuje:

Koryta wykonane na poszerzeniach głębokości 30 cm na powierzchni 740 m2

Warstwa odsączająca z piasku grubości po zagęszczeniu  20 cm na powierzchni 740 m2

Podbudowa z kruszyw łamanych grubości 15 cm po zagęszczeniu na powierzchni 740 m2 Podbudowa z kruszyw łamanych górna grubości 10 cm po zagęszczeniu na powierzchni 740 m2

Nawierzchnia z mieszanek min. Bitum warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 740 m2

Nawierzchnia z mieszanek min. bitum warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 740 m2
pobocza z materiału kamiennego gr 10 cm w ilości 22,5 m3

Umocnienie poboczy mieszanko min. bitum gr. 4 cm w ilości 225 m2

Odcinek długości odcinku 130 x 5 m  + 30 m  x 3m 

Materiał w całości zabezpiecza wykonawca.

 Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.31.40-2

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   [o]   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6) Termin wykonania zamówienia:  10.11.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./oraz w SIWZ;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./;

- załączą do oferty wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty;

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie oparta na załączonych przez Wykonawcę dokumentach.

9) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium         Waga  

 

cena                             100     

11) miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego Gmina Lipnik,

      27-540 Lipnik pokój nr 23   do dnia 2006-10-12 do godz. 10.00

 [o]   12)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipnik.pl

13) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Lipnik

       27-540 Lipnik pokój nr 35  dnia 2006-10-12 o godz. 10.30.

                         

14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

                          

15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów  Nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje  zastosowania aukcji elektronicznej

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna