Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163661
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg nieograniczony Usługi trensportowe 2006 Ważny od: 18/04/2006 do: 27/04/2006
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMWIENIA PUBLICZNEGO

 Nr RG.I.341/  /06

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik

www.lipnik.pl ,   ug@lipnik.asi.pl

godziny urzędowania 7.15 - 15.15

ogłasza przetarg nieograniczony

Usługi transportowe na teren gminy Lipnik

 

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienie można pobrać osobiście w pok. nr 23 lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 10 zł

Zakres robót obejmował będzie:

 

1.   Transport + rozładunek materiału z Ostrowca Św -Krzemionki  na teren gminy Lipnik, należy podać cenę brutto za 1 t. Przewidywana ilość materiału kamiennego do przewiezienia w br. około 1500  ton

2.     Transport + rozładunek materiału z Wymysłowa, Jurkowic Bud i Piskrzyna na teren gminy Lipnik cenę brutto  za 1 t. Przewidywana ilość materiału kamiennego do przewiezienia w br. około 1500 ton

Przewiduje się składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2006 r. 

W  przetargu  mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone  oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena koszt 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Lipniku  w pokoju Nr 23 do dnia 27.04.2006 r. do godz. 10.00  

Do  bezpośredniego kontaktowania się w powyższej sprawie upoważnieni są   Pani Konecka Kazimiera i Pan Smoliński Rafał  tel.(015)8691419 pok. nr 23  w godzinach pracy Urzędu

termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert  

 

 

Lipnik 18.04.2006 r.

 

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna