Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163692
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
USŁUGI TRANSPORTOWE NA TERENIE GMINY LIPNIK Ważny od: 20/04/2005 do: 05/05/2005
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nr RG.I.340/  7 /05

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20 www.lipnik.pl ug@lipnik.asi.pl

Godziny urzędowania 7.15 - 15.15

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

USŁUGI   TRANSPORTOWE NA TERENIE GMINY LIPNIK

 

Specyfikację istotnych warunków w/w zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 za kwotę pięć zł lub za zaliczeniem pocztowym                         

 

Zakres robót obejmował będzie:

 

1.      Transport + rozładunek materiału z Ostrowca Św -Krzemionki  na teren gminy Lipnik, należy podać cenę brutto za 1 t. Przewidywana ilość materiału kamiennego do przewiezienia w br. około 2500  ton

2.      Transport + rozładunek materiału z Wymysłowa, Jurkowic i Bud na teren gminy Lipnik cenę brutto  za 1 t. Przewidywana ilość materiału kamiennego do przewiezienia w br. około 1500 ton

 

Przewiduje się składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2005 r.

W  przetargu  mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone  oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

Zamawijący nie przewiduje wnoszenia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Lipniku  w pokoju Nr 23 do dnia 05.05.2005 r. do godz. 10.00  

Do  bezpośredniego kontaktowania się w powyższej sprawie upoważnieni są   Pani Konecka Kazimiera i Pan Smoliński Rafał  tel.(015)8691419 pok. nr 23  w godzinach pracy Urzędu

termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert , tj. 04.06.2005 r.

 

  Lipnik 20.04.2005                                                                                                                                                                                             

 

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna