Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163711
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na obsługę bankową budżetu Gminy Lipnik Ważny od: 06/10/2004 do: 21/10/2004
   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


GMINA LIPNIK, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, powiat opatowski,

tel./fax (015) 8691410, 8691754 ogłasza przetarg nieograniczony na:

obsługę bankową budżetu Gminy Lipnik.

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą brać udział Banki, które posiadają oddział lub filię na terenie Gminy Lipnik, bądź złożą pisemne zobowiązanie do otwarcia oddziału lub filii w miejscowości Lipnik.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wypłat oraz wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy z tytułu opłat i innych należności budżetowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Lipniku, Lipnik 20 w godzinach pracy urzędu lub za zaliczeniem pocztowym.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Skarbnik Gminy ? Teresa Kwiatkowska tel: 8691410 wew. 49 w godz. 715 ? 1515 (poniedziałek - piątek).

Termin wykonania zamówienia na okres 5 lat. Zamawiający nie przewiduje wadium.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipniku, Lipnik 20.

Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2004 r. o godz. 1000.

Termin związania ofertą: 30 dni, tj. do dnia 19.11.2004r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2004 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.

W przetagu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniające warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna