Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163652
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipnik. Ważny od: 12/07/2006 do: 20/07/2006
 

Lipnik dnia 10.07.2006 r.

 

 

 

RG.I. 341/5/06

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej powyżej 60.000,00 EURO pt „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipnik.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Gmina Lipnik unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipnik.”

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 09.05.2006 r.  został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro na zadanie inwestycyjne Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Lipnik. Złożone oferty zostały odrzucone.

Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej których procedury określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI środki ochrony prawnej art. 179 do 198 (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami)


 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna