Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163645
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
SIWZ Dowóz dzici .. cz. VI. Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
 

XXVII. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1.        Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.        Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-       zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-       zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

-          zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

-          udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Załączniki nr 2,4,5,6,7,8

Ogólne warunki umowy zał. nr 9

 

Lipnik, 2006 – 08 – 04

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna