Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163639
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o przetargu Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Usarzów” Ważny od: 11/08/2006 do: 21/08/2006
 

 

RG.I.341 /11/06

                                                                                                                      Lipnik, 2006-08-09

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

„ Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Usarzów”

na potrzeby Gminy Lipnik.

Działając na podstawie art. 4a  Prawa zamówień publicznych

Gmina Lipnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik

www.lipnik.asi.pl  ug@lipnik.asi.pl

godziny urzędowania 7.15 - 15.15

2) Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipnik.asi.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w pok. nr 23  lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 10,00 zł  

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zabudowa oświetlenia drogowego o nowe punkty świetlne na istniejącej sieci nN w m. Usarzów

Dla sieci napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej "USARZÓW I "

- demontaż istniejących fragmentów opraw żarowych w miejscu montażu nowych

- uzupełnienie przewodów na istniejącej sieci nN długości 86 m

- montaż opraw oświetleniowych OUS - 150 na istniejących słupach energetycznych w ilości 6 szt

- przystosowanie do zwiększonego obciążenia układów sterowniczo - pomiarowych w stacji transformatorowej

Dla sieci napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej "USARZÓW II " –

-  demontaż istniejących fragmentów opraw żarowych w miejscu montażu nowych

- montaż opraw oświetleniowych OUS - 150 na istniejących słupach energetycznych w ilości 10 szt.

- podłączenie obwodu zasilającego oświetlenie ze stacji transformatorowej

- przystosowanie do zwiększonego obciążenia układów sterowniczo

- pomiarowych w stacji transformatorowej

Materiał w całości zabezpiecza Wykonawca

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 Wspólny Słownik Zamówień: 31520000-7

Główny przedmiot        315 20 000 - 7                       

 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

  

6) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art..  24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków SIWZ Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ

8)  Zamawiający nie wymaga wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena                             100     

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Lipnik

27-540 Lipnik Pokój nr 23 do dnia 2006-08-21 do godz. 10.00

 11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipnik.asi.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:  w siedzibie zamawiającego Gmina Lipnik

     27-540 Lipnik, Pokój nr 35 dnia 2006-08-21 o godz. 11.00.

                          

13) termin związania ofertą; Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów  - nie dotyczy

 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna