Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163694
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków Ważny od: 09/02/2005 do: 25/03/2005
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Lipnik, do kontaktów: Kazimiera Konecka, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, fax 015 8691754, e-mail: ug@lipnik.asi.pl, www.lipnik.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur PCV śr. 200 łączonych na uszczelkach długości 4930 m.b., przykanaliki z rur PCV śr. 160 mm długości 1990 m.b. w ilości 86 szt. z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Studzienki kanalizacyjne typowe o śr. 400 PCV.

Remont i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków obejmuje obiekty technologiczne na terenie oczyszczalni, sieci teletechniczne i międzyobiektowe oraz sposób zagospodarowania osadu nadmiernego.

Obiekty przewidziane do remontu: - zbiornik oczyszczalni typu BIOBLOK Mu 300, - budynek przepompowni ścieków surowych, - budynek socjalny

Obiekty nowe: - zbiornik zlewny ścieków dowożonych, - zbiornik zlewny osadów dowożonych, - zbiornik nadawy osadu, - budynek techniczny-stacji odwadniania osadu, - komora pomiarowa ilości ścieków, - stacja dmuchaw, - przewody technologiczne, - kanalizacja ścieków oczyszczonych, - zieleń izolacyjna, - przyłącze wodociągowe, - przyłącze energetyczne. Materiały na wykonanie ww. zadania zabezpiecza w całości wykonawca wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej po ewentualnych zmianach.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: województwo świętokrzyskie, pow. Oparów, gm. Lipnik, miejscowość Włostów.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.40, 45.23.24.21.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000,00 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 14.05.2005; data zakończenia: 23.11.2005;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 50 000,00 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 25.03.2005, cena - 50,00 zł, dokumenty przetargowe do pobrania w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27-540 Lipnik 20, pok. nr 23, lub za zaliczeniem pocztowym.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.03.2005 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: do 24.05.2005; liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.03.2005, godzina 10:30, Urząd Gminy w Lipniku, pok. nr 35.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet 31 - Obszary wiejskie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 25.01.2005.

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna