Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163655
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie Ważny od: 31/05/2006 do: 11/07/2006
 

 

 Lipnik  31.05.2006

 

 

                                               O G Ł O S Z E N I E

                                                                                 

                                                                       

 

                                 Wójt Gminy w Lipniku ogłasza  drugi  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Lipniku , oznaczonej Nr ewidencyjnym 14/8 o pow.838m² posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą  29782

Lp

Nr ewidencyjnym działki

Pow działki w m²

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w  Strategii

Cena wywoławcza w zł.

1

14/8

838

29872

Działka położona obok  Zespołu Szkół w Lipniku ,uzbroienie: sieć energii elektrycznej , wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

4.358,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podana cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Do ceny  nieruchomości osiągniętej  w  przetargu  zostanie  doliczony  podatek VAT w wysokości 22 %.

Przetarg na  w/w nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lipniku w dniu  11 lipiec 2006  roku o godzinie 10 -tej. W sali  nr.17 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest   wpłata  wadium w wysokości  436,00 zł/słownie czterysta  trzydzieści  sześć złotych/.Wadium należy uiścić do dnia 5 lipca.2006r./włącznie/.Za datę wpływu wadium uważa się, wpływ wymaganej kwoty na rachunek  Urzędu Gminy.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu w formie:

- wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Obrazów Filia w Lipniku na Konto Urzędu Gminy w Lipniku Nr 65849300040190030682020001

- przelewu bankowego na wyżej podane konto.

Oferent w dniu przetargu winien posiadać  dowód wplaty wadium.Oferentom , którzy nie wygrają przetargu wadium  zwraca się przelewem  na wskazane konto w ciągu trzech dni od daty zakończenia przetargu.Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie

Oferent obowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją  przetargową  w tym  z  regulaminem przetargu ,znajdującym się w pok.nr.33.

Szczegółowych  informacji związanych z przetargiem udziela w Urzędzie Gminy  insp.Teresa Kocznur  pok.Nr 33 w godzinach pracy Urzędu Gminy (od 715 do 1515 lub tel.(015 8691419 wew.53)

  Zastrzega  się  prawo  odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna