Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163613
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg nieograniczony "Dostawa koparko ładowarki" Ważny od: 11/05/2007 do: 04/06/2007
 

Nr sprawy: 341/ 9 /2007

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Gmina Lipnik z siedzibą w Lipniku 27-540 Lipnik 20,  tel. (015) 869 14 10, fax (015) 869 17 54 www.lipnik.pl  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koparko – ładowarki w formie umowy kupna sprzedaży, fabrycznie nowej (rok produkcji 2007).

 

Wspólnego Słownika Zamówień  KOD CPV 29522610-3  koparki mechaniczne

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Lipniku pok. nr 23, lub pobrać ze strony internetowej: www.lipnik.asi.pl lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 10,00zł 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:  do  60 – ciu  dni od daty zawarcia umowy

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2/ spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone  oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

 

Wymagane wadium: Zamawiający  wymaga wadium w wysokości  5.000,00 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Cena brutto – 100% 

- informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

  • informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów  - nie dotyczy

  • informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy

  • miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego

  • Gmina Lipnik 27-540 Lipnik, Pokój nr 23

  • do dnia 2007- 06-04      do godz. 10.00 

     

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.                                                                                  
                                                                                                     Wójt Gminy Lipnik

                                                                                                               Józef Bulira

 

Lipnik  11.05.2007 r.

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna