Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163577
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Ważny od: 29/04/2009 do: 24/07/2009
 

 Lipnik 27.04.2009r


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Lipniku ogłasza że w dniu 23 kwietnia 2009 r. został wywieszony wykaz nieruchomości Nr,Nr 14/26, 11/5,lokal użytkowy w budynku Nr 245A przeznaczonych do sprzedaży .Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości , odbędzie się w dniach: 30 czerwiec , 9 i 23 lipiec


  1. Działka Nr 14/26 o pow. 843 m2 położona w Lipniku w terenie budownictwa jednorodzinnego , w pobliżu drogi krajowej Opatów – Rzeszów ,Nr KW 29782, Uzbrojenie: sieć energii elektrycznej , wodociągowej , gazowej i kanalizacyjnej. Cena wywoławcza 11 802,00zł /netto/ wysokość wadium 1200,00zł.

  2. Działka budowlana Nr 11/5 o pow. 1800 m2 położona w Malicach Kościelnych przy drodze utwardzonej, Nr KW 818, uzbrojenie: sieć energii elektrycznej i wodociągowej . Cena wywoławcza 8820,00 zł/ netto/ wysokość wadium 890,00 zł.

  3. Lokal użytkowy w budynku 245A o pow.196,8 m2 położony we Włostowie na działce Nr 40/69, Nr KW 29534 , współudział w budynku i działce 468/1000 .Cena lokalu 35317,00 zł, cena udziału w działce 4535,00 zł . Sposób naliczania opłat za użytkowanie wieczyste udziału w działce – jednorazowa 20% i opłata roczna 3%.

Podana cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % dotyczy działki .Nr,Nr 14/26 i 11/5 Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lipniku w pok. Nr. 17 w dniu 30 czerwiec 2009r o godzinie 10 -tej na działkę Nr 14/26 położoną w Lipniku , na działkę 11/5 położoną w Malicach Kościelnych w dniu 9 lipiec 2009r o godz. 10-tej .Na lokal użytkowy w budynku Nr 245A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części działki Nr 40/69 położone we Włostowie w dniu 23 lipiec 2009r o godz. 10-tej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy uiścić w takim terminie aby trzy dni przed przetargiem były na koncie Urzędu Gminy .Wadium ma być wniesione w pieniądzu w formie:- wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Obrazów Filia w Lipniku na Konto Urzędu Gminy w Lipniku Nr 65849300040190030682020001

- przelewu bankowego na wyżej podane konto. Oferent w dniu przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Oferentom , którzy nie wygrają przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto w ciągu trzech dni od daty zakończenia przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie. Oferent obowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym z regulaminem przetargu ,znajdującym się w pok.nr.24.Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela w Urzędzie Gminy insp.Teresa Kocznur pok.Nr 24 w godzinach pracy Urzędu Gminy (od 715 do 1515 lub tel.(015 8691419 wew.46)

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna