Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163730
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg nieograniczony na WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI LIPNIK Ważny od: 19/04/2004 do: 06/05/2004
   

OGŁOSZENIEGmina Lipnik 27-540 Lipnik 23

tel. (015) 869 14 19

ogłasza przetarg nieograniczony na:


WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI LIPNIK.


Specyfikację istotnych warunków w/w zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 za kwotę 10,00 zł lub za zaliczeniem pocztowym


Zakres robót obejmował będzie:Wykonanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik wraz z niezbędnymi pracami przedprojektowymi i uzgodnieniami .

Nie przewiduje się składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2004r.

W przetargu mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100%

Koperty z ofertami zaklejone i opieczętowane należy składać w Urzędzie Gminy w Lipniku w pokoju Nr 23 do dnia 06.05.2004 r. do godz. 10.00 Natomiast w dniu 06.05.2004 r. o godz. 12³0 w pokoju nr 35 odbędzie się otwarcie ofert .

Do bezpośredniego kontaktowania się w powyższej sprawie upoważnieni są Pani Konecka Kazimiera tel.(015)8691419 pok. nr 23 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lipniku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Lipnik dnia 15.04.2004 r. 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna