Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163643
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
SIWZ Dowóz dzieci.. cz.II Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
 

II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 4a, art. 10 ust. 1 oraz art.39 – 46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.     Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

2)       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3)       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610).

III.                 Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia dotyczy: Dowozu i odwozu dzieci do (ze) szkół na terenie Gminy Lipnik w roku szkolnym 2006/2007.

Szczegółowy zakres zamówienia:

 

Dowóz i odwóz dzieci do:

- Zespołu Szkół w Lipniku

- Zespołu Szkół we Włostowie

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci autobusami do(ze) Zespołu Szkół          w Lipniku i do (ze) Zespołu Szkół we Włostowie w roku szkolnym 2006/2007 na trasach wyznaczonych w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół we Włostowie dla dzieci dowożonych do Zespołu Szkół we Włostowie oraz z dyrektorem Zespołu Szkół w Lipniku dla dzieci dowożonych do Zespołu Szkół w Lipniku w zależności od rozkładu zajęć szkolnych ustalonych przez dyrektorów we wrześniu.

Liczba kursów dziennie będzie uzależniona od rozkładu planu lekcji w obydwu szkołach       w Lipniku i we Włostowie.

Dowóz najpóźniej na godz. 7.50.

Odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych w godz. od 13.30 do godz. 15.30 w zależności od rozkładu planu zajęć szkolnych ustalonego we wrześniu.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nieodpłatnie miejsca opiekunom wyznaczonym przez dyrektorów szkół tj. dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku i dyrektora Zespołu Szkół we Włostowie

Dowóz i odwóz dzieci należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 września 2006 do 22 czerwca 2007 oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego                        i wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub wolnych dni od nauki.

Szczegółowy zakres usługi określa tabela z wyszczególnionymi miejscowościami z jakich dowożeni są uczniowie – załącznik nr 2 do SIWZ

Obowiązkowe jest szczegółowe zapoznanie się z miejscem świadczenia usługi.

znaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 60113100 - 4

 O

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.        Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi               i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2.        Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3.        Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.        Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5.        Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

IV.     Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: okres zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007, tj. od 01.09.2006 do 22.06.2007 r. z uwzględnieniem przerw określonych            w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego

V.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają uprawnienia do wykonywania usług przewozowych, w tym przewozów regularnych specjalnych,

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,     a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

-   za wykonawcę posiadającego wystarczający potencjał techniczny uznaje się tego, który posiada autobusy w liczbie co najmniej 6 pojazdów sprawnych technicznie, dopuszczonych do ruchu drogowego,

-   warunek posiadania niezbędnego doświadczenia uzna się za spełniony, o ile wykonawca realizował zamówienia o podobnym charakterze i o podobnych rozmiarach jak przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 3 lat w sposób należyty.

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-    za wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważa się takiego który posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej        o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł na okres wykonywania usługi

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt1 – 10 i ust. 2 pkt. 1 – 4), tj. między innymi:

-          w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

-          nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości;

-          nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-          osoby fizyczne (bądź wspólnicy w spółkach jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych bądź komandytowo-akcyjnych, członkowie organu zarządzającego osób prawnych) nie skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

2. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

-          wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 ust. Prawa zamówień publicznych w pkt 1.1 do 1.4,

-          wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

-          wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców       w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna