Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163651
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o konkursie Ważny od: 17/07/2006 do: 17/08/2006
 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Lipnik

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizacje zadań publicznych

w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006r.

Do otwartego konkursu mogą przystąpić:

-          organizacje pozarządowe

-          podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

I. Rodzaje zadań publicznych i terminy ich realizacji:

Konkurs obejmuje zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Nazwa zadania- Upowszechnianie sportu w dziedzinie piłki nożnej wśród dzieci młodzieży i dorosłych we Włostowie oraz zorganizowanie rozgrywek sportowych

Termin realizacji: od podpisania umowy do 20.12.2006r.

Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Lipnik na realizacje zadania w 2006r. – 12.000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji:

Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadania.

III. Termin składania ofert :

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Otwarty konkurs ofert –SPORT”          do 17.08.2006 do godz. 800 osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data stempla pocztowego) w Urzędzie Gminy w Lipniku.

IV. Sposób przygotowania oferty:

  1. Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia  2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ. U. Nr 264 poz. 2207).

  2. Oferta musi obejmować całość zadania.

  3. Do oferty należy dołączyć

1)      aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego,

2)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

3)      kserokopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta,

4)      szczegółowy harmonogram zajęć

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 17.08.2006r. o godz.12 00 w siedzibie Urzędu Gminy.      Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrzeniu ofert określa art.. 15 ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz wzór  oferty można otrzymać w pokoju 32 w Urzędzie Gminy w Lipniku  tel. 869-14-19

Zasady i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty uregulowane są w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna