Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163671
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg nieograniczony "Zabudowa opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipnik Ważny od: 22/10/2005 do: 02/11/2005
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Nr RG.I.340/ 17  /05

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik

www.lipnik.pl ,   ug@lipnik.asi.pl

Godziny urzędowania 7.15 - 15.15

ogłasza przetarg nieograniczony

Zabudowa opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipnik

 

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienie można pobrać osobiście w pok.nr 23 lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 10 zł

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Uzupełnienie brakującego przewodu oświetlenia drogowego Al 35 mm2 długości 305 m i zabudowa dwóch szt. opraw oświetlenia drogowego typ OUS – 150 w miejscowości Włostów.

2) Uzupełnienie brakującego przewodu oświetlenia drogowego Al 35 mm2 długości 407 m i zabudowa pięciu szt. opraw oświetlenia drogowego typ. OUS –150 w miejscowości Leszczków.

Materiał w całości zabezpiecza wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia: 10.12.2005 r.

W  przetargu  mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone  oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesiania wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena koszt 100%

miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego

Gmina Lipnik 27-540 Lipnik, Pokój nr 23

do dnia 2005-11-02 do godz. 10.00

termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Lipnik dnia  18.10.2005 r.         

 

                                                                                                         
 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna