Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163733
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
opracowanie projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Włostowie Ważny od: 04/12/2003 do: 18/12/2003
 

OGŁOSZENIE


 Gmina Lipnik  ogłasza przetarg nieograniczony


Na opracowanie projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków we Włostowie gmina Lipnik wraz z niezbędnymi pracami przedprojektowymi i uzgodnieniami w zakresie:

- wykorzystania istniejących obiektów,
- zaprojektowania punktu zlewnego ścieków,
- instalacji odwadniania osadu.

Koperty z ofertami zaklejone i opieczętowane należy składać w Urzędzie Gminy w Lipniku  w pokoju Nr 23 do dnia 15.12.2003 r. do godz. 1000.
Natomiast w dniu 15.12.2003 r. o godzinie 1030 odbędzie się otwarcie ofert w pokoju nr 35.
Specyfikację istotnych warunków w/w zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego, za kwotę 15 zł. lub za zaliczeniem pocztowym.
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.
Termin wykonania 15.04.2004 r.
Do  bezpośredniego kontaktowania się w powyższej sprawie upoważniona jest Pani Konecka Kazimiera tel.(015)8691419 pok. nr 23 w godzinach pracy Urzędu.
W  przetargu  mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki art.22 ust.2 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art.19 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Lipnik dnia 26.11.2003 r.

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna