Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163644
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
SIWZ Dowóz dzieci ... cz.IV Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 16. 09. 2006; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

. Opis sposobu przygotowania oferty

 XA. Przygotowanie oferty

1)       Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)       Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

2)       Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

3)       Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

4)       Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki         i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

5)       Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

6)       Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

7)       Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

7)

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1.        Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2.        Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty.

3.        Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                 w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

brak

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.      Ofertę należy przesłać /złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego:       Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku Lipnik 20,27 – 540 Lipnik, pokój nr 6 do dnia 2006-08-17  do godz. 10:45

2.      Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku, Lipnik 20

27 – 540 Lipnik

3.      Oznakowane oferty następujące:

OFERTA NA DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI DO (Z) SZKÓŁ NA TERENIE GMINY LIPNIK

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu, aby można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

4.      Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5.      Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego        Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku  Lipnik 20, 27 – 540 Lipnik pok. Nr 35 dnia 2006 – 08 – 17 o godz. 11.00

6.      Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności.

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna