Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163561
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i jednostek organizacyjnych” Ważny od: 13/10/2009 do: 23/10/2009
   

ZP 341/ 12 /09                                   Lipnik, dnia 2009-10-12ZAWIADOMIENIE


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i jednostek organizacyjnychDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Obrazów , 27-641 Obrazów


Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Obrazów została wybrana jako najkorzystniejsza dla zamawiającego, uzyskując największą liczbę punktów, dokumenty złożone w ofercie potwierdzają wiarygodność oferenta.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

1

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

ul. Sokola 12

39-400 Tarnobrzeg

75

2

Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie Obrazów 105 27-641 Obrazów

87


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

- dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna