Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
   Obwieszczenia i postanowienia 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
informacje o środowisku: 976
strona główna: 51238
    strona główna / informacje o środowisku 
   Informacje o Środowisku
 
  

Obwieszczenia i postanowienia  >> czytaj dalej

Wiele informacji o środowisku zawierają dokumenty objęte ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania w tzw. Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz ten stanowi zbiór kart informacyjnych opisujących poszczególne dokumenty oraz miejsce przechowywania danego dokumentu wraz z odniesieniem do dokumentów powiązanych.

Karty informacyjne stanowią cenną informację pomocną do dotarcia do interesującego nas dokumentu.
Rodzaje kart (A-I) są charakterystyczne dla opisu danego rodzaju dokumentu, np.karty typu B – zawierają opis decyzji lub postanowień oraz wskazań lokalizacyjnych, karty typu D opisują dokumenty stanowiące polityki, strategie, plany lub programy.

Rodzaje kart informacyjnych

Wzory kart poszczególnych rodzajów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827).

W zależności od rodzaju dokumentu stosuje się odpowiednie wzory kart opisujących dokument.

Karty typu A

 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B

 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C

 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D

 • Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E

 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
 • Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F

 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Opracowania ekofizjograficzne Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii

Karty typu G

 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H

 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I

 • Inne dokumenty

Każdy organ posiadający powyższe dokumenty jest zobowiązany do prowadzenia takiego rejestru. Obowiązek prowadzenia wykazu w wersji papierowej funkcjonuje od 1 października 2001r., a od 28 grudnia 2006r. obowiązkowym jest udostępnianie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.

 

Redaktor: Mariusz Olech

  ostatnia modyfikacja: 23 Listopad 2011 - 08:19
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna